zondag 22 september 2013

Help! Ik ben Bekeerd! Wat nu?

Allereerst gefeliciteerd. Je bent nu een Kind van God

Joh. 1:12 Maar zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven;

Nu je een kind van god bent wil je daar natuurlijk ook naar leven. Dus:

Het eerste wat je moet doen als je bekeerd bent is: de Bijbel lezen. Kennis opdoen over God.
De bijbel kent 2 belangrijke teksten in dit verband:

 Matt 28:16. Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in den Naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb.

Je moet dus weten wat Jezus geboden heeft. En dat staat in de bijbel.

Verder staat er:

Johannes 17: 3 En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, den enigen waarachtigen God, en Jezus Christus, Dien Gij gezonden hebt

Hoe leer je God en Jezus kennen? Door de bijbel te lezen.

Kennis is heel belangrijk. De bijbel zegt:

Spreuken 2: 1 Mijn zoon! zo gij mijn redenen aanneemt, en mijn geboden bij u weglegt;
2 Om uw oren naar wijsheid te doen opmerken; zo gij uw hart tot verstandigheid neigt;
3 Ja, zo gij tot het verstand roept, uw stem verheft tot de verstandigheid;
4 Zo gij haar zoekt als zilver, en naspeurt als verborgen schatten;
5 Dan zult gij de vreze des HEEREN verstaan, en zult de kennis van God vinden.
6 Want de HEERE geeft wijsheid; uit Zijn mond komt kennis en verstand.

De kennis komt dus van God. Waar vinden we die kennis? In de bijbel.

Hosea 4:1 want de HEERE heeft een twist met de inwoners des lands, omdat er geen trouw, en geen weldadigheid, en geen kennis van God in het land is;
Hosea 4:6 Mijn volk is uitgeroeid, omdat het zonder kennis is;

Je hebt dus kennis nodig om te blijven bestaan. En om God tevreden te houden.

Hoe begin je met lezen? Gewoon een bijbel pakken en beginnen. Er zijn Bijbels in begrijpelijk Nederlands (bijv. het boek) of begin eens met een kinderbijbel.

Als je begint met christelijk leven, is het ook fijn als je met andere christenen kan omgaan. Daarom volgende keer: Een goede kerk? Hoe?Wat? Waar?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten