zondag 29 september 2013

een goede kerk? Wie, wat, waar, hoe?

Een van de belangrijkste beslissingen in je leven is de kerk waar je naartoe zal gaan. Daarom raad ik aan deze beslissing op je gemak te maken en, zelf als je denkt dat een kerk goed is, het een jaar uit te proberen. In dat jaar kun je volledig meedraaien in de gemeente. Zo merk je ook het snelste of het echt weel allemaal klopt. Hoe weet je nu of een kerk een goede kerk is. Een paar punten:

Eerst betreffende het onderwijs:
 • Wordt de Bijbel als eeuwig en onveranderlijk gezien?
 • Wordt er niets aan de Bijbel toegevoegd?
 • Is de preek een Bijbellezing met uitleg, of is het meer een dr Phil praatje met hier en daar een Bijbel tekst?
 • Kloppen de Bijbel teksten met hetgeen in de preek gesteld word?
 • Wordt de hele bijbel onderwezen of blijven ze bij bepaalde thema’s hangen?

Galaten 1:8
Doch al ware het ook, dat wij, of een engel uit den hemel u een Evangelie verkondigde, buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt.

Dus in een goede kerk doen ze niets af en voegen niets bij aan het woord van God. Ze geven niet een boek van een schrijver of “profeet” evenveel waarde als de Bijbel.

 Matt 28:16. Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in den Naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb

De gehele bijbel moet dus onderwezen worden.

Als dit klopt, gaan we verder met het volgende het leiderschap.

1 tim3:1 Het is een waar woord: als iemand opziener wil worden, is dat een eerzaam streven. 2 Een opziener moet onberispelijk zijn. Hij kan slechts de man van één vrouw zijn en hij moet sober, bezonnen, gematigd, gastvrij en een goede leraar zijn. 3 Hij mag niet te veel drinken of driftig zijn, maar hij moet vredelievend en vriendelijk zijn, en niet geldzuchtig. 4 Hij moet zijn huisgezin goed leiden en op een waardige manier gezag over zijn kinderen uitoefenen. 5 Als iemand geen leiding kan geven aan zijn huisgezin, hoe zou hij dan voor de gemeente van God kunnen zorgen? 6 Hij mag ook niet iemand zijn die net bekeerd is; anders raakt hij verblind en valt hij ten prooi aan de duivel. 7 Verder moet hij buiten de gemeente een goede reputatie hebben, zodat hij niet in opspraak komt en door de duivel wordt gestrikt.
8 Ook een diaken moet zich waardig gedragen. Hij moet oprecht zijn, mag niet overmatig veel wijn drinken en niet hebzuchtig zijn; 9 hij moet vasthouden aan het mysterie van het geloof, met een zuiver geweten. 10 Ook hij moet eerst op zijn geschiktheid worden getoetst; pas daarna, als blijkt dat hij een onberispelijk mens is, kan hij zijn dienst verrichten. 11 Dit geldt ook voor de vrouwen: ook zij moeten zich waardig gedragen, ze mogen niet kwaadspreken en moeten sober en in alles betrouwbaar zijn. 12 Een diaken mag maar één vrouw hebben en moet goed leiding geven aan zijn kinderen en zijn huisgenoten.

Hierin staan de vereisten zijn de leiders in de kerk:
 • Onberispelijk, of valt er op hun gedrag nog wel wat aan te merken?
 • Zijn ze sober? Of hebben ze dure kleding, auto, nieuwste snufjes etc…
 • Zijn ze gastvrij? Of zijn mensen welkom maar bij het eten aub vertrekken?
 • Leidt hij zijn gezin goed? Hoe gaat het met zijn vrouw? En met zijn kinderen? Zien ze er gelukkig uit? Is het hele gezin gelovig?
 • Is hij een goede leraar? Heeft hij veel kennis en geduld om het over te brengen?
 • Is hij vriendelijk en vredelievend? Of heeft hij een kort lontje? En hoe is dat ten opzichte van zijn gezin?
 • Heeft hij maar één vrouw? Of heeft hij nog wat scharrels?
 • Is zijn vrouw Waardig, sober en roddelt ze niet?
 • Drinkt hij weinig of was hij met de kerst borrel in kennelijke staat?
 • Is hij vrijgevig of vraagt hij die € 0,05 voor dat kopje koffie terug?
 • Is hij pas bekeerd?

Heel veel dingen waaraan een leider, (voorganger, teamleider, studieleider noem het maar op) aan moet voldoen. Dit is best moeilijk. Maar het is wel de wil van God.

In sommige kerken zie je dat mensen binnen 2 maanden een leiding gevende positie krijgen. Tenzij ze al jaren bekeerd zijn, is dit dus niet Bijbels. Net als leiders of leidsters wiens partner of kinderen niet gelovig zijn.

Nu kijken we naar de organisatie van de gemeente:

 • Is er liefde in de gemeente? Is dit echt of aangeleerde trucjes? johannes 13:35
  Hieraan zullen zij allen bekennen, dat gij Mijn discipelen zijt, zo gij liefde hebt onder elkander.
 • Wordt er regelmatig het heilig Avondmaal gevierd? En is dat in de dienst?
 • Wordt er onderscheidt gemaakt op grond van uiterlijk of inkomen, of afkomst?   Jakobus2: 1 Mijn broeders, hebt niet het geloof van onzen Heere Jezus Christus, den Heere der heerlijkheid, met aanneming des persoons. 2 Want zo in uw vergadering kwam een man met een gouden ring aan den vinger, in een sierlijke kleding, en er kwam ook een arm man in met een slechte kleding;3 En gij zoudt aanzien dengene, die de sierlijke kleding draagt, en tot hem zeggen: Zit gij hier op een eerlijke plaats; en zoudt zeggen tot den arme: Sta gij daar; of: Zit hier onder mijn voetbank; 4 Hebt gij dan niet in uzelven een onderscheid gemaakt, en zijt rechters geworden van kwade overleggingen?
 • Geven vrouwen onderwijs aan mannen?
 • Geven vrouwe leiding aan mannen?

1 tim 12 Ik laat niet toe dat een vrouw een man leert of de baas over hem is. Zij moet zich in de samenkomsten rustig houden

Helaas wordt ook dit in de meeste kerken toegelaten. Maar het is niet Bijbels.

Tenslotte nog een paar  punten, die in mijn ogen belangrijk zijn.

Eerst met betrekking tot het gezin.
 • Is het voor iedereen mogelijk om het heilig avondmaal bij te wonen? Of is dit buiten de dienst zodat bij gezinnen één van de partners er niet bij kan zijn?
 • Zijn er diensten op een tijd die toegankelijk is voor gezinnen. Niet tijdens etenstijd bijv…
 • Zijn de doordeweekse studies op verschillende tijden/dagen of valt er altijd iemand buiten de boot?
 • Als er meerdere diensten zijn, zijn leiders met kinderen “verplicht” alles bij te wonen? Doen zij hierdoor hun gezin geen tekort?

Nu met betrekking tot de vrouw:
 • Spreekt men met respect over de vrouw in het algemeen? Of wordt ze afgeschilderd als een zeurende shop a holic?
 • Wat wordt voor vrouwen georganiseerd? Zijn dat alleen avondjes uit met leeg vermaak als sieraden, make up etc.?of zijn er ook cursussen om nuttige vaardigheden te leren. Bijv. snelle goedkope maaltijden maken, kinderopvoeding etc.

Wat heeft de kerk verder te bieden?
 • Worden er nuttige lezingen/cursussen georganiseerd om je leven als christen praktisch te maken?
 • Wordt er onderling nog wel eens wat gezelligs gedaan?
 • Ben je ook welkom?


Persoonlijk:
 • Is dit mijn soort mensen?
 • Voel ik me hier thuis?
 • Wordt ik niet getolereerd, maar echt geaccepteerd?
 • Is het te doen met reizen?

Het zijn veel vragen waarop je een antwoord moet zien te krijgen, en binnen een jaar is dat niet mogelijk. Nu moet ik zeggen dat er overal wel eens iets is, dus een kerk die aan alles voldoet zul je niet snel vinden. Maar neem de tijd om samen met God een beslissing te maken. Ga niet in op “lidmaatschapsformulieren” in het eerste jaar. Neem je tijd om rond te kijken. Als je na het eerste jaar zo’n formulier gaat tekenen, lees het dan eerst heel goed door.

Volgende week gaan we verder met: okidoki, ik heb een kerk gevonden… hoe gedraag ik me daar?


Geen opmerkingen:

Een reactie posten